Näkökulmia coachien hyvinvoinnin rakentumiseen

Eettinen toimikunta järjesti syyskuun alussa jäsentilaisuuden teemalla Happinaamari ensin itselle – Menestys perustuu hyvinvointiin. Jäsenillassa pohdittiin asioita, jotka syövät hyvinvointia, ja niitä asioita, joista coachin oma hyvinvointi rakentuu.

Coachin työskennellessä asiakkaiden kanssa, hänen tavoitteensa ovat asiakkaan ajattelun kehittymisessä ja hän on asiakkaan kehittymisen palveluksessa. Coach auttaa menemään eteenpäin niissä asioissa, joihin hänet on haluttu mukaan.

Oman tilan tunnistaminen

Jotta coaching-työtä voi tehdä ammattimaisesti ja eettisesti hyvin, on coachin osattava tunnistaa ne itsensä liittyvät ongelmat, jotka saattavat heikentää omaa toimintakykyä tai haitata coaching-työtä ja ammatillisia coaching-suhteita.  Tunnistamisen lisäksi hänen on osattava hakea apua ja ryhdyttävä toimenpiteisiin taatakseen sen, että asiakas saa sopimuksen mukaista coachausta. Jos tilanne sitä vaatii, on coachilta löydyttävä rohkeutta joko keskeyttää coaching-suhde tai jopa päättää se.

Coaching työnä on vaativaa. Asiakkailla on erilaisia tunnekuormia, jotka nousevat esiin coachingin aikana, esimerkiksi häpeää, syyllisyyttä, epäonnistumisen pelkoa ja turhautumista. Coachin on kiinnitettävä huomiota, miten tunteet resonoivat hänessä itsessään, tiedostettava niiden vaikutukset ja pystyttävä käsittelemään niitä muualla. Coachin on vaikea kuunnella coachattavaa kokonaisvaltaisesti, jos omat ajatukset, haasteet ja tunteet nousevat pintaan ja kuormittavat ajattelua. Silloin on osattava kysyä itseltä, voiko coaching-prosessia jatkaa asiakkaan kanssa. On kyettävä toimimaan eettisesti oikealla tavalla.

Ennakoimattomuus ja rajojen löytäminen

Eettisen toimikunnan jäsenillassa osallistujat kertoivat, että coachin omaa hyvinvointia kyseenalaistavat ja uhkaavat mm. se, että työ hajoaa moneen suuntaan, päivät ovat sirpaleisia, mikä aiheuttaa myös sen, että perättäiset työtehtävät ja asiat saattavat poiketa toisistaan merkittävällä tavalla, ja niihin tarttuminen on vaativampaa kuin samankaltaisiin asioihin. Coach saattaa olla liian monessa mukana niin coachina, yrittäjänä kuin yksityiselämässä, eikä hän välttämättä osaa tai pysty ennakoimaan asioiden kuormittavuutta etukäteen. Coach saattaa myös jopa kyseenalaistaa omaa osaamistaan, ammattitaitoaan ja riittävyyttään.

Omien rajojen tunnistaminen on coachin tärkeä ominaisuus, on sitten kyse oman työn ja energiatason johtamisesta tai yhteydenottoihin vastaamisesta. On hyvä löytää oma tapa toimia riippumatta siitä, onko kyseessä sähköposteihin vastaaminen, asiakastapaamiseen valmistautuminen tai oman ajankäytön hallinta.

Moni coach työskentelee yrittäjänä, hänellä voi olla epävarmuutta tulevien asiakkaiden riittävyydestä, ja hän joutuu punnitsemaan omaa toimeentuloaan. Niin nykyiset kuin potentiaaliset asiakkaat saattavat lähettää sähköpostia myöhään illalla ja viikonloppuina. He odottavat nopeita ratkaisuja monimutkaisiin haasteisiin, jotka vaatisivat pidempää paneutumista. Onko viesteihin vastattava heti vai riittääkö, että vastaa itselleen sopivan ajan kuluessa, joka saattaa olla seuraavana päivänä tai vasta muutaman päivän kuluttua? Se on jokaisen oman harkinnan varassa, eikä siihen ole yhtä oikeaa vastausta.

Motivoituminen, vastuuntunto ja osaaminen

Coaching itsessään on arvokasta ja merkityksellistä työtä, ja asiakaskohtaamiset ovat kiinnostavia ja hienoja – nämä seikat jo itsessään antavat motivaatiota työlle. Vastuuntuntoinen coach huolehti omasta jaksamisestaan. Hänellä on kollega- tai muu verkosto, jonka kanssa peilata ja sparrailla omaa työtään ja tuulettaa ajatuksiaan. Coachille merkittäviä kontakteja ovat myös oma mentor coach ja tai coaching supervisor.

Coachin on tärkeä pitää huolta omasta osaamisestaan. On hyvä myös muistuttaa itseään, mitä kaikkea jo osaa, koska monesti, kun osaaminen muuttuu syväksi taidoksi, ei enää itse tiedosta, mitä kaikkea osaakaan. Näitä asioita voi myös pohtia omien tukihenkilöiden kanssa.

Omat tavoitteet ja itsenäisyys 

Tavoitteita on monenlaisia ja niitä voi mitata eri tavoin: esimerkiksi taloudelliset, euromääräiset mittarit, arvojen ja oman ajankäytön mukaiset mittarit ja myös pohdinnat siitä, ovatko esimerkiksi asiakas-caset kuormitukseltaan coachille itselleen sopivia. Niitä tavoitteita, joita ei voi määrällisesti mitata, voi arvioida ja reflektoida, jotta voi koko ajan kehittyä omassa työssään.

Itsenäisyys ja yhteenkuuluvuus ovat tunteita, jotka syntyvät ihmisessä itsessään. Monelle yksinyrittäjälle on tärkeää, että on vertaisia, joiden kanssa sparrailla asioita – joku tarvitsee yhden, joku useamman tai yhteisön.

Itsenäisyys näkyy monelle mahdollisuutena järjestellä omia töitä, päättää työajoista ja -tavoista, valita omat asiakkaat ja asiakasmäärät.

Palaute

Rakentavaa palautetta saa pyytämällä palautetta muilta. Palautetta voi myös lukea coachauksessa tai koulutuksessa vallinneesta tunnelmasta ja sanattomasta viestinnästä. Myös coachin oma sisäinen tunne onnistumisesta on merkittävässä roolissa: kun kokee onnistuneensa, on saavuttanut jotain. Kannattaa harjoitella positiivisen palautteen vastaanottamista – silloin siitä saa enemmän tyydytystä.

Muutama vinkki oman hyvinvoinnin lisäämiseksi

  • Kirjoita menneitä onnistumisia vihkoon ja luo itsellesi tulevia onnistumisen mahdollisuuksia.
  • Pidä onnistumis- ja/tai kiitollisuuspäiväkirjaa.
  • Tunnista, mitkä asiat ovat sellaisia, joiden parissa palaudut.
  • Tee jotain, joka on vain sinua varten

Työhyvinvointi on investointi omaan itseen.

Coachingin ja mentoroinnin eettinen toimikunta on ICF Finland ry:n, EMCC Finland ry:n ja Suomen coaching-yhdistyksen yhteinen coachingin ja mentoroinnin eettisiä periaatteita edistävä ja valvova toimielin. toimikunnan tarkoituksena on edistää ja valvoa coachingin ja mentoroinnin eettisyyttä ja ammattimaista toimintaa, ylläpitää keskustelua sekä tarvittaessa ratkaista coaching- ja mentorointitoimintaan liittyviä ristiriitatilanteita.

Eettisen illan kouluttajina ja fasilitoijina olivat Peter Peitsalo ja Marjut Alatalo.

Kirjoittaja: Annele Aarni-Wiklund, Suomen Coaching-yhdistyksen puheenjohtaja. Teksti on alun perin julkaistu Suomen Coaching-yhdistyksen verkkosivuilla.