Eettinen ilta: Miten tunnistan eettiset dilemmat ja löydän parhaat ratkaisut niihin?

Vuoden 2021 Eettinen ilta järjestetään 23.8.21 klo 17.00-19.00. Tilaisuus toteutetaan videoyhteydellä.

Ilmoittautumiset osoitteeseenhttps://forms.office.com/r/VhdRr2h4hQ. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille 22.8.21.

Illan teemana on coachien ja mentoreiden työssään kohtaamat eettiset haasteet. Eettiset kysymykset ovat tilanteita, joissa coach/mentori joutuu miettimään, onko hänen toimintatapansa oikein/väärin tai hyväksyttävää/kiellettyä.Tilaisuuden tavoitteena  on oppia tunnistamaan eettiset dilemmat ja löytämään niihin ammattimaisia ratkaisuja. 

Aloitamme eettisen illan Ainokaisa Saarisen alustuksella teemaan ja Peter Peitsalon pohdinnalla siitä, miksi eettisyys on tärkeää coachin ja mentorin työssä. Virityksen jälkeen jalkaudumme ryhmiin keskustelemaan kevään kyselyssä kerätyistä käytännön case-esimerkeistä. Yhteistä pohdintaa, oppeja ja oivalluksia fasilitoi Tuula Nurmiluoto.

Illan aikana on tilaisuus myös jakaa omia kokemuksia kohtaamistamme eettistä kannanottoa vaativista tilanteista sekä oppeja  ja hyviä käytäntöjä niiden ratkaisemiseksi.  

Tervetuloa eettisten kysymysten ääreen jakamaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä!

Save the date: Eettinen ilta 23.8.21

Eettinen ilta! Vuoden 2021 Eettinen ilta järjestetään 23.8.21 klo 17.00-19.00. Tilaisuus toteutetaan verkossa ja tarkempi kutsu sekä ilmoittautumislinkki julkaistaan myöhemmin.

Jaa kokemuksesi coachien ja mentorien kohtaamista eettisistä haasteista!

Coachingin ja mentoroinnin eettinen toimikunta kerää coachien ja mentorien kokemuksia eettisistä dilemmoista/haasteista, joita työssä kohdataan. Käytännössä eettiset kysymykset ovat sellaisia, joissa coach/mentori joutuu miettimään, onko hänen toimintatapansa oikein/väärin tai hyväksyttävää/kiellettyä. Jaa oma kokemuksesi anonyymisti ja olet mukana kehittämässä coachingin ja mentoroinnin eettistä toimintaa. [siirry kyselyyn tästä!]

Näkökulmia coachien hyvinvoinnin rakentumiseen

Eettinen toimikunta järjesti syyskuun alussa jäsentilaisuuden teemalla Happinaamari ensin itselle – Menestys perustuu hyvinvointiin. Jäsenillassa pohdittiin asioita, jotka syövät hyvinvointia, ja niitä asioita, joista coachin oma hyvinvointi rakentuu.

Coachin työskennellessä asiakkaiden kanssa, hänen tavoitteensa ovat asiakkaan ajattelun kehittymisessä ja hän on asiakkaan kehittymisen palveluksessa. Coach auttaa menemään eteenpäin niissä asioissa, joihin hänet on haluttu mukaan.

Oman tilan tunnistaminen

Jotta coaching-työtä voi tehdä ammattimaisesti ja eettisesti hyvin, on coachin osattava tunnistaa ne itsensä liittyvät ongelmat, jotka saattavat heikentää omaa toimintakykyä tai haitata coaching-työtä ja ammatillisia coaching-suhteita.  Tunnistamisen lisäksi hänen on osattava hakea apua ja ryhdyttävä toimenpiteisiin taatakseen sen, että asiakas saa sopimuksen mukaista coachausta. Jos tilanne sitä vaatii, on coachilta löydyttävä rohkeutta joko keskeyttää coaching-suhde tai jopa päättää se.

Coaching työnä on vaativaa. Asiakkailla on erilaisia tunnekuormia, jotka nousevat esiin coachingin aikana, esimerkiksi häpeää, syyllisyyttä, epäonnistumisen pelkoa ja turhautumista. Coachin on kiinnitettävä huomiota, miten tunteet resonoivat hänessä itsessään, tiedostettava niiden vaikutukset ja pystyttävä käsittelemään niitä muualla. Coachin on vaikea kuunnella coachattavaa kokonaisvaltaisesti, jos omat ajatukset, haasteet ja tunteet nousevat pintaan ja kuormittavat ajattelua. Silloin on osattava kysyä itseltä, voiko coaching-prosessia jatkaa asiakkaan kanssa. On kyettävä toimimaan eettisesti oikealla tavalla.

Ennakoimattomuus ja rajojen löytäminen

Eettisen toimikunnan jäsenillassa osallistujat kertoivat, että coachin omaa hyvinvointia kyseenalaistavat ja uhkaavat mm. se, että työ hajoaa moneen suuntaan, päivät ovat sirpaleisia, mikä aiheuttaa myös sen, että perättäiset työtehtävät ja asiat saattavat poiketa toisistaan merkittävällä tavalla, ja niihin tarttuminen on vaativampaa kuin samankaltaisiin asioihin. Coach saattaa olla liian monessa mukana niin coachina, yrittäjänä kuin yksityiselämässä, eikä hän välttämättä osaa tai pysty ennakoimaan asioiden kuormittavuutta etukäteen. Coach saattaa myös jopa kyseenalaistaa omaa osaamistaan, ammattitaitoaan ja riittävyyttään.

Omien rajojen tunnistaminen on coachin tärkeä ominaisuus, on sitten kyse oman työn ja energiatason johtamisesta tai yhteydenottoihin vastaamisesta. On hyvä löytää oma tapa toimia riippumatta siitä, onko kyseessä sähköposteihin vastaaminen, asiakastapaamiseen valmistautuminen tai oman ajankäytön hallinta.

Moni coach työskentelee yrittäjänä, hänellä voi olla epävarmuutta tulevien asiakkaiden riittävyydestä, ja hän joutuu punnitsemaan omaa toimeentuloaan. Niin nykyiset kuin potentiaaliset asiakkaat saattavat lähettää sähköpostia myöhään illalla ja viikonloppuina. He odottavat nopeita ratkaisuja monimutkaisiin haasteisiin, jotka vaatisivat pidempää paneutumista. Onko viesteihin vastattava heti vai riittääkö, että vastaa itselleen sopivan ajan kuluessa, joka saattaa olla seuraavana päivänä tai vasta muutaman päivän kuluttua? Se on jokaisen oman harkinnan varassa, eikä siihen ole yhtä oikeaa vastausta.

Motivoituminen, vastuuntunto ja osaaminen

Coaching itsessään on arvokasta ja merkityksellistä työtä, ja asiakaskohtaamiset ovat kiinnostavia ja hienoja – nämä seikat jo itsessään antavat motivaatiota työlle. Vastuuntuntoinen coach huolehti omasta jaksamisestaan. Hänellä on kollega- tai muu verkosto, jonka kanssa peilata ja sparrailla omaa työtään ja tuulettaa ajatuksiaan. Coachille merkittäviä kontakteja ovat myös oma mentor coach ja tai coaching supervisor.

Coachin on tärkeä pitää huolta omasta osaamisestaan. On hyvä myös muistuttaa itseään, mitä kaikkea jo osaa, koska monesti, kun osaaminen muuttuu syväksi taidoksi, ei enää itse tiedosta, mitä kaikkea osaakaan. Näitä asioita voi myös pohtia omien tukihenkilöiden kanssa.

Omat tavoitteet ja itsenäisyys 

Tavoitteita on monenlaisia ja niitä voi mitata eri tavoin: esimerkiksi taloudelliset, euromääräiset mittarit, arvojen ja oman ajankäytön mukaiset mittarit ja myös pohdinnat siitä, ovatko esimerkiksi asiakas-caset kuormitukseltaan coachille itselleen sopivia. Niitä tavoitteita, joita ei voi määrällisesti mitata, voi arvioida ja reflektoida, jotta voi koko ajan kehittyä omassa työssään.

Itsenäisyys ja yhteenkuuluvuus ovat tunteita, jotka syntyvät ihmisessä itsessään. Monelle yksinyrittäjälle on tärkeää, että on vertaisia, joiden kanssa sparrailla asioita – joku tarvitsee yhden, joku useamman tai yhteisön.

Itsenäisyys näkyy monelle mahdollisuutena järjestellä omia töitä, päättää työajoista ja -tavoista, valita omat asiakkaat ja asiakasmäärät.

Palaute

Rakentavaa palautetta saa pyytämällä palautetta muilta. Palautetta voi myös lukea coachauksessa tai koulutuksessa vallinneesta tunnelmasta ja sanattomasta viestinnästä. Myös coachin oma sisäinen tunne onnistumisesta on merkittävässä roolissa: kun kokee onnistuneensa, on saavuttanut jotain. Kannattaa harjoitella positiivisen palautteen vastaanottamista – silloin siitä saa enemmän tyydytystä.

Muutama vinkki oman hyvinvoinnin lisäämiseksi

  • Kirjoita menneitä onnistumisia vihkoon ja luo itsellesi tulevia onnistumisen mahdollisuuksia.
  • Pidä onnistumis- ja/tai kiitollisuuspäiväkirjaa.
  • Tunnista, mitkä asiat ovat sellaisia, joiden parissa palaudut.
  • Tee jotain, joka on vain sinua varten

Työhyvinvointi on investointi omaan itseen.

Coachingin ja mentoroinnin eettinen toimikunta on ICF Finland ry:n, EMCC Finland ry:n ja Suomen coaching-yhdistyksen yhteinen coachingin ja mentoroinnin eettisiä periaatteita edistävä ja valvova toimielin. toimikunnan tarkoituksena on edistää ja valvoa coachingin ja mentoroinnin eettisyyttä ja ammattimaista toimintaa, ylläpitää keskustelua sekä tarvittaessa ratkaista coaching- ja mentorointitoimintaan liittyviä ristiriitatilanteita.

Eettisen illan kouluttajina ja fasilitoijina olivat Peter Peitsalo ja Marjut Alatalo.

Kirjoittaja: Annele Aarni-Wiklund, Suomen Coaching-yhdistyksen puheenjohtaja. Teksti on alun perin julkaistu Suomen Coaching-yhdistyksen verkkosivuilla.

Eettinen ilta: Happinaamari ensin itselle – menesty pohjautuu hyvinvointiin 3.9.2020

Coachien ja mentorien tärkein työkalu on oma persoona, josta huolehtiminen luo edellytykset työssä onnistumiselle. Kuormitustekijöiden tunnistaminen, ja näiden työstäminen on myös coachien ja mentorien eettinen velvoite. Voidaksemme auttaa asiakkaitamme, on meidän huolehdittava jatkuvan osaamisen kehittämisen ohella myös oman työkyvyn ylläpidosta.

Suomen coachingin ja mentoroinnin eettisen toimikunnan järjestämässä webinaarissa syvennytään hyvinvoinnin kysymyksiin unohtamatta ammatillista kehittymistä.

Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen [SCY:n sivuilta]

Ajankohta: torstai 3.9.2020 klo 17.30 – 19.30
Toteutus: virtuaalisesti Zoom-alustalla

Illan vetäjinä toimivat ammatti-coachit Marjut Alatalo (PCC) sekä Peter Peitsalo (ACC)

Keskusteluja coachingin ja mentoroinnin etiikasta – Osa 1

Eettisyys mielletään coachingissa ja mentoroinnissa usein joksikin etäiseksi, mutta välttämättömäksi asiaksi, joka jollain tapaa määrittelee sitä, mikä on “oikein” tai “tavoiteltavaa”. Kaikkea muuta! Eettisyys ja eettiset ohjeet ovat keskeisimpiä asioita, joilla coachit  ja mentorit voivat varmistaa työnsä laadun ja siten myös asiakkaan onnistumisen oman bisneksensä kukoistamisen.

Mutta mitä eettisyys oikein on? Kysytäänpä, mitä eettisen toimikunnan edustajat tästä ajattelevat.

Katri SipiläEettisyys on ammattimaisen coachina ja mentorina toimimisen perusta ja laaja käsite. Siihen liittyy niin luottamuksellisuus, intressikonfliktien välttäminen ja epäsopivasta toiminnasta pidättäytyminen, kuin yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden tunnistaminen ja edistäminen. Eettisesti toimiva coach ja mentori myös kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan ja käsittelee eettisiä kysymyksiä ja mahdollisia ongelmia työnohjaajansa/supervisorinsa kanssa.

Peter PeitsaloLuottamuksellisuus on myös minusta yksi olennaisimmista eettisyyteen liittyvistä näkökulmista. Uskaltaisiko jopa ehdottaa, että luottamuksellisuus on ydin, jolle coachingin etiikka rakentuu? Ajatellaanpa esimerkiksi jatkuvaa kehittymistä tai asiakkaan edun mukaista toimintaa. Jos asiakkaamme pystyvät luottamaan siihen, että me coacheina pyrimme aina kohti asiakkaan hyvää, he pystyvät paremmin nostamaan käsittelyyn omia tavoitteiden eteen asettuvia haasteitaan.

Ainokaisa SaarinenHaluaisin nostaa esiin myös – mentorin, coachin tai coaching-yrityksen – maineen. Toisin kuin brändi tai imago, josta palvelun tarjoaja voi ainakin osittain päättää itse, maine syntyy asiakkaiden ja muiden sidosryhmien arvioimana, kertomana ja ajattelemana. Siksi onkin hyvä miettiä, mitä vaikkapa coachin hyvään maineeseen kuuluu. Mikä saa asiakkaan arvostamaan coachia? Mistä syntyy se, että hänestä asiantuntijana puhutaan hyvää ja hänen kanssaan halutaan työskennellä? Parantaako eettinen toiminta coachin/mentorin mainetta? 

Olen itse vakuuttunut siitä, että Peterin mainitsema luottamus on osa tätä, samoin kuin muu eettinen ja vastuullinen toiminta, mukaan lukien luottamuksellisuuden. Parasta maineenhallintaa on siis se, että toimitaan luottamusta herättävällä tavalla. Se toimii pohjana kaikelle muulle, esim. vaikuttavuudelle, jota asiakkaan ajattelukumppanina yhdessä tavoittelemme.

Katri SipiläOlen samaa mieltä Ainokaisan kanssa. Maine syntyy teoista ja toiminnasta.  Hyvä maine on parasta markkinointia coachille/mentorille.  Vastuullinen ja luottamusta herättävä toiminta on perusta myös taloudellisesti kannattavalle coaching/mentorointitoiminnalle. Luottamuksen rakentaminen vaatii aikaa, mutta sen voi menettää nopeasti epäeettisellä toiminnalla.

Peter PeitsaloNyt ollaan ihan asian ytimessä. Coaching ja mentorointi ovat pitkälti maineammatteja, jossa omilla valinnoilla ja teoilla on hurjan iso merkitys.

Katri SipiläEettisesti toimiva coach/mentori toimii aina asiakkaansa edun mukaisesti, mutta varmistaa samalla, että ne eivät vahingoita mahdollisen sponsorin etuja. On tärkeää, että coach/mentori haluaa aina vilpittömästi auttaa asiakasta.  Eettisten pohdintojen äärelle joudutaan, jos asiakas toimii työnantajansa tai muun sponsorin etujen vastaisesti.  Vastaava ristiriita syntyy, jos sponsori vaatii yksityiskohtaista tietoa luottamuksellisista asiakaskeskusteluista.  

Ainokaisa Saarinen: Juuri niin, Katri. Sponsorin, eli asiakkaan esimiehen tai coachingin maksajan, rooli on tärkeää määritellä selvästi. Parhaiten se tapahtuu yhteisessä tapaamisessa asiakkaan, sponsorin, ja coachin välillä ennen varsinaisten coachingin aloittamista. Minusta hyvä työväline tässä on eettinen ohjeisto, johon coach/mentori on sitoutunut. Sen esittelyä asiakkaalle ja sponsorille pidän tärkeänä. Sen avulla keskusteluun nousee mm. teidän molempien mainitsema luottamuksellisuus, joka asiakkaan ja coachin/mentorin välisiä keskusteluita koskee.

Katri Sipilä: Eettinen toiminta edellyttää myös, että coach/mentorilla ei ole omia taloudellisia tai muita henkilökohtaisia intressejä liittyen asiakasyrityksen tai asiakkaan toimintaan. Intressiristiriidat syntyvät usein arkisista asioista, joiden tunnistaminen vaatii coachilta/mentorilta herkkyyttä eettiselle pohdinnalle ja kanttia kieltäytyä toimeksiannosta, jossa ristiriitoja voisi syntyä. 

Kuten keskustelusta tulee hyvin esille, eettisyys on coachingissa ja mentoroinnissa hyvinkin käytännönläheinen asia, joka näkyy paitsi meidän ammattilaisten ajattelussa, myös teoissa. Eettisesti toimiva coach/mentori pystyy paitsi toimimaan asiakkaansa parhaaksi samalla omaa asiantuntijabrändiään vahvistaen. Mistään vähäpätöisestä asiasta ei siis ole kyse!

Keskustelu eettisyydestä voi jatkua esimerkiksi somessa tunnisteella: #eettinentoimikunta

Terveisin,

Ainokaisa, Katri & Peter

Kompleksisessa maailmassa asiakas tarvitsee saavuttavaa ja ympäröivää tukea

European Mentoring and Coaching Councilin Suomen yhdistys vietti 10-vuotisjuhliaan Kilta-salissa Helsingissa lokakuun lopussa. Seminaarin teemana oli mentorointi ja coaching digitaalisessa maailmassa. Paikan päällä oli suuri joukko osallistujia. Aihe oli sananmukaisesti maailmoja syleilevä. Selvisi, että digitaalinen teknologia on resurssi, joka on kaikkialla. Tuon esille vasta muutamia eettisiä kysymyksiä, keskustelu jatkukoon!

  1. Tämän hetken maailma, jossa digitaalisessa muodossa oleva informaatio singahtelee hetkessä toisesta paikasta toiseen, on vielä kompleksisempi kuin luulemme: SITRAn yliasiamies Mikko Kosonen totesi, että koko johtaminen on muuttunut. Parhaita käytäntöjä ei enää voi mallintaa, on käytettävä omaa tilannekohtaista harkintaa. Emme mentoreina ja coacheina voi olla kaikkitietäviä emmekä saa hyväksyä myöskään asiakkaidemme kaikkitietävyyttä, on opittava kuuntelemaan yhtä aikaa monia täysin vastakkaisia kantoja, joista joku aivan yllättävä voi olla oikeassa. 
  • Meidän on kysyttävä miten ihminen saa enemmän irti digitaalisesta teknologiasta: Kasvatustieteiden professori Raija Hämäläinen Jyväskylän yliopistosta totesi, että robotteja ja koneälyä jo on, mutta tärkeintä on kysyä miten ja mistä ihmiset hankkivat tietotekniseen ongelmanratkaisuun tarvittavan osaamisen. Mentoreita ja coacheja tarvitaan, kun yritykset selvittävät yksityiskohtaisesti, missä teknologiaan liittyviä osaamistarpeita oikeastaan on ja miten osaamista pitäisi kehittää. Ongelman ydin voi olla se, että resursseja kyllä on, mutta niitä ei osata soveltaa. Tai se, että työntekijöiltä puuttuu ryhmätyöskentelyn taidot, kyky ratkaista tiiminä asiakkaan ongelmia. Tai se, että yksittäiset työntekijät eivät sitoudu muutokseen, joka ei ole heille itselleen mielekäs. 
  • Mentoreiden ja coachien on käytettävä digitaalista teknologiaa niin, että se saavuttaa ja ympäröi asiakkaat: Johtaja Anne Ribbers eCoachProsta Hollannista puhui e-coachingin ja yliopettaja Irja Leppisaari Centria-ammattikorkeakoulusta e-ryhmämentoroinnin työkäytännöistä. Kokeilemalla ja tutkimalla oppii! Rakenna sanomasi oikealla tavalla. Muuta dialogin muotoa. Saavuta asiakas käyttämällä niitä välineitä, joita asiakas pitää hyvinä. Tue asiakasta ympäröimällä hänet sanomilla. Käytä ryhmää edistämään oppimista. 

Ja vielä kerran eettinen strategia: ole joustava, ole oppija, hanki erilaista tietoa, käytä erilaisia välineitä. Ole läsnä ja tue!

Kirjoittaja Tiina Rautkorpi on yhteiskuntatieteiden tohtori, viestinnän ja työelämän tutkija-kouluttaja ja eettisen työryhmän jäsen. Blogi on ensimmäisen kerran julkaistu 23.11.2018 .